نوشته هایی با برچسب "ورزش کمردرد"

۱۳ تمرین و حرکات کششی کمردرد

۱۳ تمرین و حرکات کششی کمردرد

کمردرد رایج ترین مشکلی است که همه افراد در طول زندگی با آن مواجه می شوند. با این وجود تمرینات برای کمردرد بهترین راهکاری است که در مطالعات پاسخ مثبتی به عارضه داده است.